Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Spoločnosti 1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, s. r. o. pre e-shop www.mladydzentlmen.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode na webovom sídle www.mladydzentlmen.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu cez e-shop umiestnený na už spomenutom webovom sídle internetovej www.mladydzentlmen.sk.
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mladydzentlmen.sk je 1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, s. r. o., so sídlom Pribinova 23, 958 03 Partizánske, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 23334/R, IČO: 45 494 461, DIČ: 2023077023, IČ DPH: SK2023077023, zastúpená konateľkou pani Mgr. Miriam Mikovou, telefonický kontakt: +421 905 714 841, e-mail: skola.etikety@gmail.com (ďalej tiež ako „Spoločnosť“ alebo „správca“).
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie pojmov:

 • Elektronická komunikácia – kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 • E-shop – internetový obchod Spoločnosti umiestnený na internetovej stránke www.mladydzentlmen.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Spoločnosťou na uvedenej stránke.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 • Oprávnená osoba – osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 • Objednávkový formulár – elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
 • Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. V prípade nákupu v internetovom obchode na webovom sídle www.mladydzentlmen.sk a jeho podstránkach je predávajúcim Spoločnosť.
 • Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Tovar – je knižné dielo s názvom Kniha o stolovaní, autorov Miriam Miková, Elena Horňáková, Jana Bohunská, Sven Bajla. Tovarom sa rozumie aj uvedené dielo vo forme elektronickej knihy.
 • Webové sídlo – internetová stránka www.mladydzentlmen.sk obsahujúca e-shop predávajúceho.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná Spoločnosti ako predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovom sídle predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak. Vo výnimočných prípadoch je možné objednávku uskutočniť o forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy; že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy; že udeľuje svoj súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Spoločnosti kedykoľvek na požiadanie preukázať; že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 4. Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho alebo márnym uplynutím 3-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúceho predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu, na kontaktné údaje uvedené v objednávkovom formulári, o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.
 6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom resp. oprávnenej osobe, adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 7. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a Spoločnosti. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Spoločnosť povinná prijať.
 9. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia tovaru v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle www.mladydzentlmen.sk, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.
 2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia.
 3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Spoločnosti a to spôsobom uvedeným v platobných podmienkach týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru.
 4. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky resp. faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 5. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Spoločnosť neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk Spoločnosť neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

Platobné podmienky

 1. Úhradu kúpnej ceny realizuje kupujúci na základe faktúry, ktorú zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom na kupujúceho kontaktný e-mail uvedený v objednávke, zväčša súčasne s potvrdením objednávky kupujúceho.
 2. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu podľa platnej právnej úpravy, najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia variabilného symbolu objednávky. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia
 3. Faktúra sa považuje za uhradenú okamžikom pripísania fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 5 (slovom: päť) pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy a pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho zaslať kupujúcemu tovar, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. V prípade, že predávajúci zistí, že tovar z objednávky je nedostupný, informujeme ihneď kupujúceho a ponúkne mu možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, predávajúci vráti kúpnu cenu za vypredaný titul kupujúcemu. Dodacia lehota má preto orientačný charakter.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný, predovšetkým adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.
 5. Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet Spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 6. Internetový obchod dodáva svoje produkty prostredníctvom: Slovenskej pošty, a.s. – doručenie zásielky v zmysle platných poštových podmienok
 7. Záväzok Spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.
 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, a.s.) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
 9. Záväzok Spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Spoločnosti.
 10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Spoločnosti späť, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 11. V prípade objednávky tovaru vo forme elektronickej knihy zašle predávajúci tovar elektronicky na kupujúcim určenú adresu v objednávke.

Poštovné náklady

 1. Predávajúci si účtuje k cene objednaného tovaru nasledovnú cenu za balné a dodanie objednaného tovaru nasledovne:
  1. doporučená zásielka pri 1 kuse tovaru: 2,50 €
  2. doporučená zásielka pri 2 kusoch tovaru: 2,90 €
  3. doporučená zásielka pri 3 až 5 kusoch tovaru: 3,90 €
  4. doporučená zásielka pri 5 a viac kusoch tovaru podľa aktuálne sadzobníka poštového prepravcu
 2. Uvedená cena platí pre Slovenskú republiku a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe požiadavky kupujúceho môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje:
  1. Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru, pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak.
  2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Predávajúci nezodpovedá:
  1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštovým prepravcom alebo zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  2. Za poškodenie zásielky zavinené poštovým prepravcom.
  3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
  4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
  1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že objednávku je možné stornovať bez sankcie a to iba v prípade, ak objednávka už nebola kupujúcemu odoslaná. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k stornu objednávky podľa tohto ustanovenia, Spoločnosť vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na určený účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 2. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky prostredníctvom emailovej správy na adresu predávajúceho skola.etikety@gmail.com

Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia.
 3. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ako zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 6. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 7. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

 1. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 (slovom: jeden) rok. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
  1. sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  2. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  3. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  4. sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom. Zodpovednosť za vady sa taktiež nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 6. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mladydzentlmen.sk.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok je/alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktoré je obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu kúpnej zmluvy.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2019.